Adatvédelem

Adatvédelem

Az adatkezelés megnevezése:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Az adatkezelés alapelvei:
Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is; megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelés célja:
A Erdélyi társkereső  szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, az adatok többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Adatbiztonság:
Mindent megtesz Társkeresőnk és Képeslapküldőnk, az ésszerűség keretein belül, azért, hogy megóvjuk a Felhasználóinkat, illetőleg tevékenységi körünkben, mint adatfeldolgozó, gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az adatkezelés helye, irányadó jog:
A személyes adatok kezelése ténylegesen a Erdélyi társkereső által megbízott adatfeldolgozók tárhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a tulajdonos, az adatkezelést végző vállalkozó hozza meg. Az adatkezelés helye Románia. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

A kezelt adatok köre:
A regisztráció során vagy ezt követően a Felhasználó által megadott személyes adatok.

  • a társkereső felhasználóneve
  • a társkereső email-címe
  • a társkereső lakóhelye
  • a társkereső neme
  • a társkereső életkora
  • a társkereső jelszava
  • a társkereső bemutatkozása
  • a társkeresés célja
B. A társkereső által opcionálisan megadott adatok:
  • a társkereső testalkata
  • a társkeresőnek az alkalmazásba feltöltött fényképei

Az adatvédelem időtartama, a személyes adatok törlésének rendje:
A Szolgltató a megadott adatokat törli, ha:
azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
az érintett azt kéri;
az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
az adatkezelés célja megszűnt;
azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A felhasználó kezdeményezheti személyes adatai törlését elsősorban Önmaga is. Az érintett az erre szolgáló online felületet használva önállóan járhat el.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A felhasználó jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
A felhasználók az oldal használata során, más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Erdélyi társkereso.com felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Erdélyi társkereső az adatokat törli.
Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy a Erdelyitarskereso.com az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Erdelyitarskereso.com az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A Erdelyitarskereso.com az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

További szabályok:

Az üzemeltető a regisztrált felhasználói oldalakon megjelentetett információk valódiságát nem tudja ellenőrizni, így ezek tartalmáért felelősséget nem vállal.

A Erdelyitarskereso.com társkeresőre csak 18. életévüket betöltött felhasználók regisztrálhatnak.

A rendszer minden egyes regisztrációt válasz-emailben nyugtáz annak érdekében, hogy ezzel is kizárhassa mások személyes adataival való visszaélés lehetőségét.

Az üzemeltető bármikor az Ön rendelkezésére áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan tájékoztatást adjon. Amennyiben úgy érzi, hogy az üzemeltető személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk.
Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.

Az oldalainkon megjelenő hirdetések révén a Google mint külső szállító, cookie-kat használ.
A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók releváns hirdetéseket láthassanak a webhelyen.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.